VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VOP vydává obchodní společnost Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o., IČ: 47115165, se sídlem Praha 4, Nad Spádem 16, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147122 (dále jen „Společnost“), která je pořadatelem Letního filmového a hudebního festivalu SlanoniceFest (dále jen „Festival“).

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi vstupenek na kulturní akce, které se konají na Festivalu.
Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu se Společností (dále jen „Návštěvníkem“), a Společností, při koupi vstupenek na kulturní akce na Festivalu, zejména obeznámení Návštěvníka se způsoby platby vstupenek, podmínkami odstoupení od smlouvy a změnami smlouvy.  

Vstupenkou se rozumí:
Běžná vstupenka či akreditace (vícedenní vstupenka), kterou Návštěvník zakoupí na festivalových pokladnách.
Sponzorská vstupenka, jejíž zakoupením se Návštěvník stává partnerem Festivalu. Po zakoupení sponzorské vstupenky má Návštěvník právo, aby jeho jméno (firma) bylo vyvěšeno na slavonickém  náměstí Míru u Letního kina mezi Partnery Festivalu. Sponzorskou vstupenku lze uhradit při zakoupení vstupenky přes internet pouze bankovním převodem.

Elektronická vstupenka či elektronická akreditace, která je ve formátu pdf. zaslána Návštěvníkovi emailem po provedení platby online nebo po připsání platby Návštěvníka na bankovní účet Společnosti při platbě bankovním převodem. Elektronickou vstupenku i elektronickou akreditaci je nutné na festivalové pokladně vyměnit v den konání kulturní akce za festivalový náramek (vstupní nebo akreditační).

Objednávka vstupenek přes internet, stejně jako zakoupení vstupenek na festivalových pokladnách zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Návštěvník může seznámit na internetových stránkách www.slavonicefest.cz nebo v době konání Festivalu ve vytištěné formě na festivalové pokladně v Institutu Slavonice na adrese Slavonice, náměstí Míru 456, a které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.

PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK
Ceny vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách včetně DPH. Společnost je plátcem DPH.
Náklady vzniklé Návštěvníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenky přes internet (náklady na internetové připojení) si hradí Návštěvník sám.
Kupní cenu vstupenky může Návštěvník uhradit následujícími způsoby:
a.    v hotovosti na festivalových pokladnách v době konání Festivalu
b.    bezhotovostně platbou online přes internet
c.    bezhotovostně bankovním převodem přes internet

Podmínky prodeje vstupenek na festivalových pokladnách v době konání Festivalu
Vstupenky lze zakoupit v hotovosti na festivalových pokladnách ve dny konání Festivalu. Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce na Festivalu je omezen kapacitou míst k sezení či stání.

Podmínky prodeje vstupenek přes internet
Vstupenky na kulturní akce pořádané na Festivalu lze zakoupit na webových stránkách provozovaných Společností www.slavonicefest.cz.
Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Dokončit“, poté co Návštěvník odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Návštěvník si při koupi vstupenky přes internet zvolí, zda cenu vstupenky uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu se Společností obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.
Po uzavření kupní smlouvy, není Návštěvník oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit vstupenky), vyjma případů uvedených níže.
Při online platbě kartou je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace.
Platbu bankovním převodem je nutné provést nejpozději do 6 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne kdy Návštěvník kliknul na tlačítko Dokončit, jinak se smlouva od počátku ruší. Pokud Návštěvník i přesto uhradí cenu vstupenky později, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se se Společností nedohodne jinak.

Po připsání platby bankovním převodem na účet Společnosti, je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace. Platbu bankovním převodem není možné provést méně než 4 dny přede dnem zahájení Festivalu.
Při online platbě kartou nebo platbě bankovním převodem si Návštěvník musí vytisknout zaslanou elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci. Vytištěná elektronická vstupenka či elektronická akreditace musí být Návštěvníkem v den konání kulturní akce, na kterou si vstupenku zakoupil, vyměněna na festivalové pokladně za festivalový náramek dle typu zakoupené vstupenky. Festivalový náramek je Návštěvníkovi připevněn kolem zápěstí a je nepřenosný.
Návštěvník je oprávněn zažádat Společnost o vystavení řádného daňového dokladu prostřednictvím emailové adresy hoste@slavonicefest.cz.

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek Návštěvníkem - spotřebitelem
Společnost nabízí na webových stránkách www.slavonicefest.cz pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní představení. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Návštěvník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní představení na Festivalu, tak není Návštěvník oprávněn od smlouvy odstoupit.

Změna ze strany Návštěvníka
Žádost o výměnu (změnu termínu) již zaplacené vstupenky musí být učiněna prostřednictvím emailu na adrese: hoste@slavonicefest.cz. Návštěvník nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení Společnosti zaslaného na emailovou adresu Návštěvníka.

Práva duševního vlastnictví
Návštěvník nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků Festivalu, k nimž vlastnické právo svědčí Společnosti.

Vyšší moc
Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv kulturní akci na Festivalu v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě zvolí Návštěvník buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo Společnost nabídne Návštěvníkovi výměnu vstupenky za vstupenku na jinou kulturní akci na Festivalu. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

Odpovědnost
Společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.
Každý Návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Společnosti i třetím osobám během návštěvy na Festivalu.

Reklamace
Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. Při koupi vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení elektronické vstupenky nebo elektronické akreditace ve formátu pdf. může Návštěvník vytisknout elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci znovu. Po výměně elektronické vstupenky či elektronické akreditace za festivalový náramek platí, že v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení festivalového náramku nebude tento nahrazován novým a Návštěvníkovi nebude poskytnuta náhrada.
Návštěvník má zejména právo vytknout Společnosti vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce Návštěvníka.
Reklamace plnění poskytovaného Společností musí být podána elektronicky na email: hoste@slavonicefest.cz. Doporučujeme, aby Návštěvník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce, atd.).

Společnost nebo jí pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Společnost s Návštěvníkem na lhůtě delší.
Ochrana osobních údajů
Společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje Návštěvníků, kteří poskytli tyto údaje při koupi vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou je Návštěvník, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh Návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.
Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.
Společnost tímto Návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se Návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

Další práva a povinnosti
Společnost není ve vztahu ke Návštěvníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností Návštěvníků zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy: hoste@slavonicefest.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Návštěvníka zašle Společnost na elektronickou adresu Návštěvníka.

Společnost je oprávněna k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spory
Tyto VOP podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

Kontaktní údaje Provozovatele Festivalu:
Obchodní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o., IČ: 471 15 165, sídlem Praha 4, Nad Spádem 16, PSČ 147 00
email: hoste@slavonicefest.cz